Historia

W całej ponad 600-letniej historii miasta wpleciona jest historia działania straży pożarnej. Organizacji występującej na przełomie lat pod różnymi nazwami i zarządzaną przez ludzi różnych narodowości, ma jednak zawsze jako główny cel niesienie pomocy bliźnim podczas klęski pożaru. Najstarszym dokumentem jaki przetrwał do dnia dzisiejszego jest protokół z pierwszego zebrania które odbyło się u pana Włodarkiewicza 31.12.1924r. Inicjatorem spotkania był Michał Gomólski, powołany później przez Magistrat na stanowisko komendanta. W zebraniu brało udział 25 osób. Zdecydowano o zorganizowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołańczy. Wybrano pierwszy zarząd w skład którego weszli:

- Paweł Draber - prezes
- Jan Jodda - wiceprezes
- Michał Gomólski - komendant
- Roman Andrzejewski - sekretarz
- Jan Bonowski - wice sekretarz
- Szczepan Kopliner - skarbnik
- Wawrzyn Jędryka - ławnik
- Wacław Bartsch - ławnik

Podjęto następujące uchwały:

1. Zorganizowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołańczy przyjmując hasło:
„Mając na sumieniu niesienie bliźniemu pomocy, jeżeli nawiedzi go pożar niszczący jego mienie i zagrażający częstokroć jego życiu”.
2. Każdy strażak ma płacić składkę członkowską w wysokości 25 groszy miesięcznie oraz grzywny nakładane w przypadku:
- nie stawienia się do pożaru w wysokości 5 złotych,
- nie stawienia się na zbiórce 1 złoty.
3. Zebrania odbywać się będą w każdą niedzielę po piętnastym u pana Włodarkiewicza. W szeregach jednostki strażackiej byli druhowie z różnych warstw społecznych: rzemieślnicy różnych zawodów, kupcy, robotnicy i rolnicy. Wszyscy byli świadomi, że należą do organizacji apolitycznej.

Lata 1925- 1935

Ustalono, że dwa razy w tygodniu odbywać się będą ćwiczenia strażaków. 12 marca 1926r. uchwalono pierwszy „Statut”, do tej pory obowiązywało Rozporządzenie Policyjne dotyczące pożarnictwa w dnia 29 stycznia 1923r. 22 kwietnia 1926r. Magistrat wystawił zamówienie na zakup: 2 kasków, 2 toporków, 2 szpadli,1 siekiery, drabiny, 2 linek ratowniczych, 1 paska ratowniczego (aparat Hoeniga), 5 mundurów. Do alarmowania strażaków w przypadku pożaru, zbiórek lub innych zdarzeń służyły 3 trąbki rozmieszczone w różnych częściach miasta, dostępne o każdej porze dnia. W tym czasie OSP w Gołańczy dysponowała sikawką konną dwucylindrową oraz czterema beczkowozami jednokonnymi. 29 maja 1927r. odbyło się poświęcenie remizy przez ks. M. Szukałe.

Widok pierwszej remizy, która została poświęcona 29.05.1927r. przez ks. Maksymiliana Szukałe

  

Na tę uroczystość strażacy otrzymali nowe wyjściowe mundury i czapki. 17 października 1930r. uzyskano od miasta następne pomieszczenie przy remizie, które przeznaczono na szatnię. Na zebraniu walnym 27 grudnia burmistrzowi Pijarowskiemu nadano tytuł Honorowego Naczelnika OSP w Gołańczy. W 1932r. w celu zasilenia kasy wobec zbliżającej się rocznicy 10-lecia OSP uchwalono składki roczne w wysokości 3 zł dla członków czynnych i 6 zł dla członków wspierających. Druh Józef Zaworski podarował obraz olejny z wizerunkiem św. Floriana, wykonany przez druha Bosackiego - członka wągrowieckiej OSP. Obraz do dnia dzisiejszego eksponowany jest w gołanieckiej remizie. Na zebraniu 25 marca 1933r. prezes Jabłoński i naczelnik Zaworski stawiają wniosek o zakup sztandaru, który byłby wręczony w rocznicę 10-lecia OSP. W tym okresie straże pożarne zostały uznane za organizację wyższej użyteczności publicznej.

Strażacy OSP w Gołańczy z pierwszym sztandarem.

  

Rok 1934 to obchody 10-lecia OSP w Gołańczy. Uroczystość odbyła się 4 lutego. Społeczeństwo miasta ufundowało pierwszy sztandar. Dnia 13 listopada 1934r. zorganizowano żeński oddział pożarniczy „Samarytanki” . Komendantką została Helena Szybatkówna, która została członkiem zarządu. Oddział tworzyły: Ganiówna Jadwiga, Szybatówna Maria, Losówna Czesława, Luft Elza, Kostrzewska Genowefa, Sejdówna Salomea. Rok później oddział żeński otrzymuje umundurowanie. Zarząd ustala, że zbiórki oddziału będą odbywały się co wtorek przy remizie w godz. 7-8 wieczorem.

Lata 1938- 1946

W 1938r. OSP brała udział zawodach powiatowych w Wągrowcu. 1 września 1939r. Hitlerowskie Niemcy napadają na Polskę. Starszych strażaków zmobilizowano do wojska lub Obrony Narodowej. Wojska niemieckie wkroczyły do Gołańczy 6 września. Utworzono formację Freiwilligen Feuerwehr (Ochotnicza Straż Pożarna) skupiającą samych Niemców. W1941r. straż pożarna otrzymała nowy samochód „Mercedes” z przyczepką na motopompę typ LF 8 oraz 1150 metrów węży za 40 tys. Marek. 22 stycznia 1945r. ostatni Niemcy uciekając podpalili kościół. W akcji gaszenia brali udział: Edmund Kopliner, Marian Hełminiak, Józef Loose, Bogdan Spiżewski, Antoni Bekier, Alfons Kulczyński, Józef Niemiec, Franciszek Furmaniak, Franciszek Zieliński, Jan Ślebioda, Kazimierz Miała, Leon Pituła, Józef Zaworski i wielu innych mieszkańców Gołańczy. Rozpoczęto starania organizacyjne nad ponownym powołaniem OSP w Gołańczy. 25 lutego 1945r. OSP w Gołańczy zaczęła ponownie istnieć. 21 października 1945r. odbyła się uroczystość 21-lecia OSP w Gołańczy. W Kościele odsłonięto tablicę pamiątkową z uratowanego Kościoła o następującej treści:

„Ochotnicza Straż Pożarna w Gołańczy ugasiła ten Dom Boży podpalony przez zbirów niemieckich w dniu 22.01.1945r.”

28 lutego 1946r. reaktywowano drużynę żeńską. Pierwszymi członkiniami były Irena Gania i Dyonizja Buczkowska. Zamontowano syrenę alarmową na dachu apteki. Jednostka liczyła 109 członków, w tym: 29 czynnych strażaków, 7 druhen w drużynie żeńskiej, 4 członków honorowych i 69 członków wspierających.

Poświęcenie przez ks. Ignacego Zająca motopompy i syreny alarmowej zamontowanej na dachu apteki 29.09.1946r.

   

Lata 1957-1979

Władze powiatowe przydzieliły 16 grudnia 1957r. używany samochód „MAN”. Na zebraniu 15 lipca 1959r. zapada decyzja o przebudowie starej lub budowie nowej strażnicy. Rok 1961- trwa budowa strażnicy. Po położeniu stropu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gołańczy podejmuje uchwałę o nadbudowie piętra z przeznaczeniem na Dom Kultury. 1 września 1963r. oddano do użytku nową remizę, którą wybudowano w ekspresowym tempie. Największy wkład w tej budowie mieli prezes Józef Wolny, naczelnik Franciszek Woźnicki i komendant gminny Leon Gawroński oraz wielu innych strażaków z OSP w Gołańczy, którzy wykonywali prace budowlane. 21 sierpnia 1967r. odbyła się uroczystość nadania drugiego sztandaru

Lata 1980 - 1996

W 1980r. jednostka wzbogaciła się o lekki samochód marki „Żuk”. 1 lipca 1984r. obchodzono jubileusz 60-lecia jednostki. Uroczystości połączono z zawodami sportowo-pożarniczymi. W 1985r. młodzieżowa drużyna żeńska zajęła pierwsze miejsce w zawodach wojewódzkich. 26 stycznia1990r. jednostka otrzymuje ciężki samochód pożarniczy „Jelcz”. 8 listopada 1991r. zostaje uchwalony nowy statut. W 1992roku Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna zostaje zarejestrowana w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu pod nr ST 757 i od tego czasu posiada osobowość prawną. 27 kwietnia 1995r. Ochotnicza Straż Pożarna w Gołańczy zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W październiku zostaje zainstalowany system selektywnego alarmowania DSP 50 przeznaczony do zdalnego, radiowego uruchamiania syreny alarmowej. Od 1996 roku bierzemy czynny udział w „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”. 17 grudnia 1996r. z okazji 75-lecia ZOSP RP w Warszawie nadano medal honorowy im. inż. Tuliszkowskiego druhowi Franciszkowi Woźnickiemu oraz medalu Chomicza druhowi Leonowi Pitule.

Lata 1999- 2010

13 czerwca 1999r.odbyła się uroczystość 75-lecia OSP połączona z wręczeniem trzeciego sztandaru. W 2000r. jednostka wzbogaciła się o dwie motopompy, dwa odcinki węży W-52 i dwa odcinki węży W-75, dwa węże ssawne oraz mundury dla drużyny młodzieżowej. Sprzęt został przekazany z Zakładu „Lechia” w Poznaniu. 22 stycznia 2001r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze połączone z przekazaniem samochodu pożarniczego „Star 244”. Druh Leon Pituła przekazuje monografię „Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołańczy pow. Wągrowiec 1924-2000” wyróżnioną dyplomem na VIII Ogólnopolskim Konkursie Kronik w Łowiczu 30 września. 22 lutego 2002r. druh Kazimierz Antkowiak przekazał kronikę 75-lecia OSP Gołańcz. W dniach 25-28 września 2003r. odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Strażaków w Ilmenau (Niemcy). 11 stycznia 2005r. odbyło się zebranie walne połączone z obchodami 80-lecia OSP w Gołańczy. Jednostka otrzymała pierwszy sprzęt hydrauliczny oraz agregat prądotwórczy. Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 18 lutego 2006r. zostaje przekazany nowy średni samochód gaśniczy marki „Star” z przeznaczeniem na samochód ratownictwa drogowego. Wybrano nowy zarząd, który rozpoczął prace nad zmianą zasad działania jednostki oraz przystosowania OSP do nowych wymagań w zakresie operacyjnym jak również pozostałej działalności statutowej. W dniu święta patrona strażaków św. Floriana na cmentarzu parafialnym odsłonięto i poświęcono obelisk upamiętniający zmarłych strażaków. 29 listopada 2009r. OSP otrzymuje nowy średni samochód pożarniczy marki „Man”. Wyremontowano świetlicę i garaże jednostki. Po raz pierwszy zwróciliśmy się do społeczeństwa o wsparcie 1% podatku.

Lata 2011-2013

19 lutego 2011r. wybrano nowy zarząd OSP w Gołańczy. Przy wsparciu lokalnych przedsiębiorstw, firmy EDP Renewables Polska oraz dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zakupiono nowy ciężki sprzęt hydrauliczny firmy „LUCAS” służący do wydobywania poszkodowanych w wypadkach drogowych. W 2012r. rozpoczęto prace nad nowym statutem. Głównym celem jest powołanie Jednostki Operacyjno-Technicznej. Jednostka brała udział w zabezpieczeniu Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. W pomieszczeniach OSP wykonano modernizację instalacji elektrycznej oraz zainstalowano system antywłamaniowy. Wspinalnia została wyposażona w wyciąg do suszenia węży. W 2013r. wyremontowano świetlicę OSP w której zostały wyeksponowane trzy sztandary Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołańczy. Przed remizą zamontowano trzy maszty flagowe oraz baner na ścianie budynku.

Maszty flagowe i baner.

   

W dniach od 12 do 29 kwietnia ośmiu druhów brało udział i ukończyło kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskało tytuł ratownika. W listopadzie zgodnie z zasadami organizacji ratownictwa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym w zakresie podstawowym pozyskaliśmy nowy sprzęt do ratownictwa lodowego. Jednostka wzbogaciła się o: pneumatyczne sanie ratownicze, dwa kombinezony do pracy w wodzie, dwa komplety szelek bezpieczeństwa, dwie kamizelki ratownicze, dwie pary spodni do pracy w wodzie, sześć pasów strażackich z podpinkami do węży, dwa parawany odgradzające miejsce zdarzenia oraz dwie linki strażackie. Na wniosek naczelnika OSP Zarząd powołał z dniem 29 grudnia 2013r. Jednostkę Operacyjno-Techniczną.

2014r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gołańczy liczy 58 członków zwyczajnych, 1honorowego oraz 17 członków wspierających. W tym roku deklarację wstąpienia do młodzieżowej drużyny pożarniczej złożyło 32 osoby. Jak co roku prosimy społeczeństwo o wsparcie 1% podatku.

Copyright © OSP Gołańcz 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: rozwojowi.com